Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-04-2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice

Schválené: 27.8.2008

Vyhlásené: 28.8.2008

Účinnosť: 11.9.2008

Platné do: 12.3.2010

Nahradené: VZN-02-2010

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VZN-04-2008o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice

Čl. 1

Úvodné ustanovenia1) Mesto Bojnice je zriaďovateľom Centra voľného času JUNIOR, Školská 292/9, Bojnice.2) Centrum voľného času JUNIOR zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno – vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. V spolupráci s Klubom dôchodcov, pri kapacitných možnostiach môže organizovať aktivity aj pre členov klubu dôchodcov.3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času a pre dospelé osoby.


 
Čl. 2

Výška príspevku1) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centre voľného času JUNIOR je stanovená v prílohe tohto nariadenia.

2) Primátor mesta môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba o to písomne požiada a predloží doklad o tom že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 599/203 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


 
Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Bojnice dňa 27. augusta 2008.3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Bojniciach. dňa 28. augusta 2008

........................................

František Tám

primátor mesta


 
Príloha k VZN-04-2008

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, BojniceVýška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centre voľného času JUNIORVeková kategória Jeden krúžok Za každý ďalší krúžok

Deti a žiaci do 15 rokov 50,-Sk/1,65€ 10,-/033€

Deti z CSP Bojnice 0,-/0,00€ 0,-/0,00€

Deti zo ŠZŠI 0,-/0,00€ 0,-/0,00€

Žiaci a študenti od 15 do 26 rokov 70,-Sk/2,32€ 15,-/0,49€

Dospelí 30,-Sk/0,99€ x počet hodín 30,-Sk/0,99€ x počet hodín

Seniori 20,- Sk/0,66€ x počet hodín 20,- Sk/0,66€ x počet hodín
 
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKKŽiakom pri uplatnení vzdelávacích poukazov sa poskytuje 50% zľava.

 
1 hodina = 60 minút 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka