Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-05-2008 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Schválené: 22.10.2008

Vyhlásené: 24.10.2008

Účinnosť: 7.11.2008

Platné do: 1.1.2012

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VZN-5 -2008

o určení výšky mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole

Schválené uznesením MsZ č. 196/2008


Gestorský útvar: Správne oddelenie
Vypracoval: Ing. Ján Oberfranc

 

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
VZN-5-2008
o určení výšky mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole

Čl. 1
Úvodné ustanovenia


1) Mesto Bojnice je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice, ktorej súčasťou je Materská škola Bojnice pri Základnej škole.
2) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emociálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v materskej škole.

 

Čl. 2
Výška príspevku


1) Mesto Bojnice určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v materskej škole nasledovne:

250,- Sk / 8,29 € / mesačne

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.


 

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia


1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.

2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Bojnice dňa 22. 10 2008
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


V Bojniciach dňa 22. 10. 2008
........................................
František Tám
primátor mesta


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka