Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2004 o zdravom životnom prostredí, udžiavaní čistoty a poriadku v meste Bojnice

Schválené: 30.6.2004

Vyhlásené: 1.7.2004

Účinnosť: 15.7.2004

Platné do: 26.3.2015

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta:

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice

č. 6/2004

o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Bojnice

 

 

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
§ 1


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje všetkým subjektom práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty a ochrane životného prostredia na území mesta Bojnice. Upravuje povinnosti vlastníkov /správcov, užívateľov/ nehnuteľností, verejných priestranstiev, verejných objektov a iných zariadení, ako aj obyvateľov a návštevníkov mesta Bojnice s cieľom zabezpečiť vyhovujúci vzhľad, čistotu a zdravé životné prostredie mesta Bojnice.


Čl. II.
Základné pojmy
§ 2

Za verejné priestranstvá pre účely tohto VZN sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä: miestne komunikácie, ulice, chodníky, námestia, mosty, parky, podchody, nadchody, parkoviská, verejné schody, verejné priechody, verejná zeleň, verejné sady, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému užívaniu, ako aj ostatné účelové zariadenia verejnosti prístupné.

§ 3

Zeleňou sa podľa tohto VZN rozumie časť životného prostredia tvoreného súborom živých prvkov (stromy, kríky, tráva, kvety ) a neživých prvkov (pôda, voda, prírodné útvary – kamene, svahy), ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou. Verejnú zeleň mesta Bojnice členíme na :
a) verejnú zeleň, užívanie ktorej nie je obmedzené časom, ani druhom návštevníkov - reprezentačná, parková, sídlištná a rozptýlená zeleň, lesný park; súčasťou verejnej zelene sú aj sadové prvky (lavičky, detské zariadenia, zariadenie ihrísk a odpadové koše),
b) vyhradená zeleň, ktorá je určená len určitým druhom návštevníkov (školské pozemky, kúpaliská, zeleň pohrebísk a cintorínov atď.).

Poškodzovanie zelene znamená taký zásah do zelene, ktorý naruší jej biologickú a ekologickú funkciu, alebo spôsobí jej ohrozenie, prípadne odumretie..

§ 4

Chodníkom sa pre účely tohto VZN rozumie :
a) komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,
b) miestne komunikácie IV. triedy v zmysle § 7 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke
motorovými vozidlami, napr. cestičky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a pod.,
c) plochy vjazdov do garáží,
d) pás verejného priestranstva v šírke 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi v miestach, kde nie chodník zriadený.


Čl. III.
Zodpovednosť za čistotu a poriadok
§ 5

Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľností na území mesta zodpovedajú za čistotu a poriadok verejných priestranstiev okolo nehnuteľností, bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo. Sú povinní bezodkladne verejné priestranstvo očistiť a uviesť do pôvodného stavu.
Za čistotu a poriadok na verejnom priestranstve po ukončení hromadnej akcie (verejné zhromaždenia občanov, mítingy, reklamné akcie, kultúrne akcie a pod.) zodpovedá organizátor hromadnej akcie.

§ 6

Vlastník (nájomca, prevádzkovateľ) vonkajšieho sezónneho sedenia je povinný:
a) prevádzku vybaviť esteticky vyhovujúcimi odpadkovými košmi v počte primeranom k ploche sedenia,
b) zariadenie prevádzkovať v zmysle platných právnych predpisov a hygienických noriem,
c) zabezpečiť poriadok, čistotu a estetickú úroveň v bezprostrednom okolí tohto zariadenia.

§ 7

Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách pri vykonávaní stavebných a s nimi súvisiacich prác zodpovedá právnická resp. fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.

§ 8

Súkromné nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty hraničiace s verejným priestranstvom musia byť upravené a udržiavané tak, aby nerušili vzhľad okolia, a nečistoty z nehnuteľností neboli zanášané resp. splavované na verejné priestranstvá.

§ 9

Konáre stromov a kríkov na verejnej zeleni a v súkromných záhradách nesmú obmedzovať bezpečnosť chodcov na chodníkoch, dopravu na komunikáciách a zakrývať dopravné značenia a zariadenia, nesmú brániť prenikaniu umelého osvetlenia na verejné priestranstvá a denného osvetlenia do bytov.

§ 10

Vlastníci, užívatelia oplotených a neoplotených pozemkov sú povinní odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia a zabezpečiť kosenie trávnatých plôch do začiatku kvitnutia.

§ 11

Vypaľovanie trávy je zakázané. Na celom území mesta Bojnice je zakázané pálenie chemických látok, plastických hmôt, olejov a pod., pálenie záhradných zbytkov a rôzneho odpadu ( t.j. aj v záhradách a dvoroch rodinných domov a v areáloch právnických a fyzických osôb). Na verejnom priestranstve je zakázané akékoľvek zakladanie ohňov, okrem miest na to určených.

§ 12

Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia sa na verejných priestranstvách mesta zakazuje :
a) odhadzovať smeti ( papiere, obaly, zvyšky jedla, ovocia, zeleniny, ohorky cigariet) a iné odpadky,
b) zametať smeti do kanalizačných vpustí,
c) jazdiť po verejných priestranstvách mesta vozidlami znečistenými, s nedostatočne upevneným nákladom resp. s nákladom, ktorý môže byť zdrojom znečistenia verejného priestranstva,
d) parkovať motorové vozidla na plochách vyhradených pre zberné nádoby na odpady, na asfaltových ihriskách, športoviskách, to znamená mimo miest na tieto účely vyhradených,
e) jazdiť na bicykloch, skateboardoch po peších zónach a tržniciach mesta,
f) skladovať na verejných priestranstvách, zvlášť na chodníkoch, bez povolenia mesta, stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a pod.,
g) voľný pohyb hospodárskych a spoločenských zvierat. Chovateľ zvieraťa je povinný znečistenie, ktoré zviera spôsobilo na verejnom priestranstve okamžite odstrániť. Voľný pohyb psov upravuje samostatné VZN mesta,
i) poškodzovať a znečisťovať verejnoprospešné zariadenia na verejných priestranstvách (lavičky, detské zariadenia, zariadenia ihrísk, odpadové koše, informačné a reklamné zariadenia a pod.),
j) písať a kresliť na steny domov, balkónov, lóggií, oplotenia,
k) vylepovať plagáty, reklamy, letáky mimo miest k tomu určených, za nepovolenú reklamu a jej odstránenie zodpovedá v plnom rozsahu vlastník plochy, kde je umiestnená reklama a propagovaný subjekt, ak sa nezistí subjekt, ktorý vykonal výlep,
l) prášiť a čistiť koberce z okien, vyvesovať kvapkajúcu bielizeň,
m) grilovať jedlo na terasách, balkónoch a lóggiach bytových domov,
n) budiť verejné pohoršenie na verejných priestranstvách hlasitým nadávaním, pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať zaužívané pravidlá slušného správania ,
o) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného predaja výrobkov,
p) uskladňovať materiály a predmety šíriace nepríjemné zápachy, prevádzkovať zapáchajúce, neudržiavané, okolie obťažujúce hnojiská,
r) umiestňovať kvetináče a akékoľvek iné predmety na oknách a fasádach objektov, ak nie sú zabezpečené proti spadnutiu


Čl. IV.
Údržba chodníkov

§ 13

Udržiavať chodník - čistiť, kropiť, odstraňovať sneh, ľad, blato, odpadky, lístie zo stromov, posypávať, odstraňovať burinu sú povinní :
a) oprávnená organizácia alebo vlastník (správca, užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti v šírke 1,5 m - miestne komunikácie IV. triedy v zmysle § 7 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami, napr. cestičky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a pod.,
b) vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti - plochy vjazdov do garáží a pás verejného priestranstva v šírke 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti a potrebný k bezpečnej chôdzi.
c) oprávnená organizácia - komunikáciu alebo časť cesty určenú predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom a všetky ostatné chodníky .

§ 14


Pre zaistenie bezpečnosti chodcov v zimnom období musí byť chodník očistený od snehu, prípadne posypaný inertným materiálom (piesok, štrk, piliny,..) bez zbytočného odkladu po napadnutí snehu alebo vytvorení poľadovice. Sneh z chodníkov sa zhŕňa na okraj chodníkov, nesmie byť zhrnutý na kanalizačné vpuste, aby v prípade odmäku tieto plnili svoju funkciu. Je nutné aby neboli zatarasené priechody cez komunikácie, podchody, vjazdy do budov, autobusové zastávky a pod. Používanie soli na posyp chodníkov v zimnom období je zakázané.


Čl. V
Údržba verejných priestranstiev v zimnom období

§ 15

Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť komunikácii a bezpečnú chôdzu chodcov na chodníkoch v zimnom období zabezpečuje oprávnená organizácia v zmysle schváleného plánu zimnej údržby.

§ 16

V prípade snehovej alebo inej kalamity je fyzická alebo právnická osoba povinná uposlúchnuť výzvu mesta k súčinnosti pri likvidácii kalamity.

Čl. VI.
Ochrana a používanie vôd

§ 17

Do korýt vodných tokov a nádrží je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety a na brehoch vytvárať skládky odpadu, rôzneho materiálu, ktoré môžu byť splavované do toku.

§ 18

Je zakázané poškodzovať dreviny a inú zeleň na brehoch vodných tokov a nádrží, odstraňovať a poškodzovať zariadenia na vodných tokoch a spevnenie brehov.

§ 19

Do vodných tokov, nádrží je zakázané vylievať ropné látky, žieraviny, chemikálie a iné tekutiny, ktoré môžu ohroziť faunu a flóru vodných tokov.

§ 20

Je zakázané vypúšťať a vylievať nebezpečné látky do kanalizácie.

§ 21

Na brehoch vodných tokov a nádrží je prísne zakázané vykonávať údržbu a umývať stroje a motorové vozidlá.

§ 22

Je zakázané vymieňanie motorových náplní a umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a komunikáciách mesta.

§ 23

Je zakázané vypúšťať obsah domových žúmp do povrchových vôd.

§ 24

Vypúšťať odpadové vody do vodných tokov môžu fyzické a právnické osoby len na základe rozhodnutia mesta.

§ 25

V čase vyhlásenia regulačných opatrení je zakázané používanie pitnej vody na umývanie strojov, dopravných prostriedkov a pre poľnohospodársku malovýrobu. Regulačné opatrenia budú vyhlásené spôsobom v mieste obvyklým.


Čl. VII.
Zvláštne užívanie verejných priestranstiev

§ 26

Použiť verejné priestranstvo na iný účel, než ku ktorému je určené je možné len na základe rozhodnutia mesta.

§ 27

Každý, komu bolo vydané rozhodnutie na užívanie verejného priestranstva, je zodpovedný za udržiavanie čistoty na užívanom priestranstve v zmysle ustanovení tohto nariadenia a je povinný :
a) užívať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odnímané pôvodnému účelu,
b) zabrániť znečisteniu okolia, odstraňovať prípadné znečistenie spôsobené týmto užívaním, alebo v priamej súvislosti s ním,
c) vykonať opatrenia, ktorými bude zaistená bezpečnosť užívateľov okolitého verejného priestranstva,
d) ponechať voľný prístup k miestam napojenia inžinierskych sietí,
e) užívať len vyhradený priestor a dodržiavať stanovené podmienky určené rozhodnutím mesta
f) ihneď po ukončení zvláštneho užívania verejného priestranstva uviesť toto do pôvodného stavu, na vlastné náklady a v stanovenom termíne

§ 28

Sypké a tekuté materiály musia byť na verejných priestranstvách skladované výhradne v obaloch alebo zabezpečené tak, aby nedochádzalo k ich rozfúkavaniu po okolí resp. k splavovaniu na zeleň, spevnené plochy a do kanalizácie.

§ 29

Všetky rozkopávky a miesta porušenia spevnených plôch, komunikácií a verejnej zelene musia byť uvedené do pôvodného stavu v termíne a za podmienok určených v rozhodnutí mesta.

§ 30

Nakladať a skladať materiály a výrobky na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, ak to nie je možné vykonávať v súkromnom areáli. Naloženie a vyloženie musí byť vykonané bez zbytočného odkladu.


Čl. VIII.
Lokálne čistenie mesta

§ 31

Lokálne čistenie mesta zabezpečujú oprávnené organizácie. Pred každým začiatkom čistenia sú na komunikáciách a ich súčastiach umiestnené prenosné dopravné značky s informačnými tabuľami.

§ 32

Majitelia (prevádzkovatelia) vozidiel stojacich na komunikáciách a ich súčastiach sú povinní rešpektovať príslušné dopravné značenie a odstrániť vozidlá v určenom časovom intervale z plochy, ktorá má byť čistená.

Čl. IX.
Verejná zeleň

§ 33

Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné chrániť zeleň. Každý, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ohroziť existenciu zelene je povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej ochranu a zachovanie.

§ 34

Poškodzovanie zelene sa zakazuje. Za poškodenie zelene sa považuje :
a) realizácia zelene v rozpore so schválenými projektmi ozelenenia (generel zelene),
b) odcudzovanie a trhanie okrasných kvetov a krov,
c) svojvoľné lámanie a neodborné orezávanie vetiev stromov a krov,
d) svojvoľné presádzanie stromov, krov vrátane porušovania pôdneho krytu,
e) vysádzanie stromov a krov bez súhlasu správcu zelene,
f) narušenie koreňovej sústavy stromov a ich nadzemných častí,
g) parkovanie a jazda motorovými vozidlami po plochách zelene,
h) zakladanie ohňov, stanovanie a táborenie mimo miest vyhradených na tento účel.
i) umiestňovanie zariadení, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene.


§ 35

Výrub stromov a iných okrasných drevín ako súčastí verejnej zelene vykonáva správca zelene po predchádzajúcom súhlase príslušného organu štátnej správy.

§ 36

Žiadosť na výrub stromov alebo iných okrasných drevín na verejnej zeleni musí byť doložená súhlasom nadpolovičnej väčšiny občanov vchodu resp. bytového domu, kde je výrub požadovaný.

§ 37

Žiadosť občanov o zrušenie resp. osadenie súčastí verejnej zelene (lavičky, detské zariadenia, športové ihriská) musí byť posúdená komisiou verejného poriadku a životného prostredia pri MsZ

§ 38

V prípade nebezpečenstva vzniku škôd na zeleni, majetku alebo zdraví občanov je správca zelene povinný zabezpečiť potrebné opatrenia na odvrátenie ich vzniku, pričom je oprávnený tieto opatrenia zabezpečiť na náklady toho, kto ohrozenie spôsobil.


Čl. X.
Deratizácia mesta

§ 39

Majitelia (správcovia, užívatelia) nehnuteľností sú povinní zabezpečiť preventívnu deratizáciu objektov každoročne v jarných mesiacoch – marec, apríl a jesenných mesiacoch – október, november. Súčasťou deratizácie objektov musia byť aj domové kanalizačné šachty a prípojky.

§ 40

Fyzické a právnické osoby na území mesta sú povinné v čase premnoženia hlodavcov rešpektovať mestom vyhlásený termín celoplošnej mestskej deratizácie a prevádzkované objekty deratizovať v zmysle verejnej vyhlášky vyvesenej na úradných tabuliach mesta.

§ 41

Občania sú povinní strpieť všetky podmienky výkonu deratizácie.


Čl. XI.
Kontrola a sankcie

§ 42

Kontrolu tohto VZN sú oprávnení vykonávať :
a) poverení pracovníci Mestského úradu v Bojniciach,
b) Mestská polícia Bojnice,
c) osoby poverené primátorom mesta,
d) poslanci MsZ v Bojniciach.

§ 43

Za porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou, fyzickou – právnickou osobou podnikateľom možno uložiť pokutu v zmysle platných právnych predpisov.

§ 44

Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu mesta Bojnice.


Čl. XII.
Prechodné a záverečné ustanovenia


Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 4/1992 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Bojnice v úplnom znení.
Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ v Bojniciach č.128/2004 zo dňa 30.6. 2004.
Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradných tabuliach mesta Bojnice.

Ing. Vladislav Oravec, v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka